Musik geniessen

Brahms Requiem 1. Satz

Crisantemi (Teil)

Anna (Zugabe)

Ravel

König Drosselbart

Harold in Italie (1)

Harold in Italie (2)

Harold in Italie (3)

Lloyd Webber Requiem

Mozart – Posaunenkonzert

Johann Christian Bach – Ebben si vada

Johann Christian Bach – Sentimi

Carl Philipp Emanuel Bach – Doppelkonzert